برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (2573)

فصل سوم:روش شناسی تحقیق3-1-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….723-2-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………723-3-روش نمونه گیری وحجم نمونه…………………………………………………………………………………………….723-4-روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..723-5-ابزارهای مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………723-6-روش اجرای آموزش بدیعه پردازی………………………………………………………………………………………..733-7-روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..753-8-روایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………..773-9-روش پایایی پرسشنامه های مورد استفاده………………………………………………………………………………..783-11-چگونگی نمره گذاری وتحلیل ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (2570)

جدول شماره 3-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب سن…………………………………………………………….38جدول شماره 4-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت……………………………………………….39جدول شماره 5-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین فشار کار با فرسودگی شغلی کارکنان………..40جدول شماره 6-4 : ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق c (2567)

در تعریفی دیگر از دکتر کاتوزیان بیان شده است « در مواردی که خریدار و فروشنده قصد معامله ای را دارند، که هنوز مقدمات آن فراهم نشده است، قراردادی را می بندند و تعهد می ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (2564)

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………..44جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45روش نمونه گیری آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….45شیوه اجرا و مراحل پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………46تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….46ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………………………………………………………………………….47روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50آمار ادامه مطلب…